Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

view:  full / summary

wetenschappelijk: creeer door getuige te zijn

Posted on February 24, 2016 at 9:55 AM Comments comments ()
Door Martin Vrijland www.martinvrijland.nl
 
Het ‘double-slit experiment’ over de illusie van de realiteit
Posted on Feb 24, 2016

Alles om u heen, zelfs uw eigen lichaam, wordt pas gecreëerd als u het waarneemt. Dat is nogal een boute uitspraak. Deze uitspraak wordt echter ondersteund door de wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van kwantumfysica. Kwantumfysici wereldwijd hebben onderstaande test honderden keren herhaald, omdat het tot zoveel ongeloof en tegelijk tot zulke grote verbazing leidde. Het is een ontdekking die van nog grotere impact is dan de ontdekking dat de aarde rond was. De ontdekking is gebaseerd op een belangrijke doch eenvoudige test. Voor een goed begrip hiervan moet u iets weten over golven. Heel veel dingen in het leven bestaan uit golfbewegingen. Geluid is een golfbeweging. Ook wordt wel het woord trilling of vibratie gebruikt. Het vibreren of trillen van een gitaarsnaar zorgt ervoor dat u een bepaalde toon hoort. Het vibreren (trillen) van het membraan van de boxen van uw stereo-installatie zorgt ervoor dat u geluid hoort. Gaat u maar eens op een concert of dance event voor een box staan en u voelt de trillingen van de bas door uw lijf gaan. Golven kunnen elkaar versterken of uitdempen. Onderstaand plaatje laat zien hoe de twee pieken van gelijk op lopende golven elkaar versterken (links) en de golven waar van de top en het dal niet synchroon lopen (rechts) elkaar uitdempen.


Het experiment dat voor het grote shockeffect in de wetenschappelijke wereld zorgde staat bekend onder de naam ‘The Double Slit Experiment’ (vrij vertaald: het ‘dubbele gleuf’ experiment). Dat experiment ga ik u hier proberen uit te leggen op een manier die voor iedereen helder is. Om te beginnen moet u begrijpen dat wetenschappers heel lang hebben gedacht dat materie iets ‘vasts’ is. Een atoom bestaat uit een kern met daarom heen elektronen. Van alle deeltjes waaruit een atoom bestaat werd verondersteld dat deze vast zijn. Het ‘Double Slit Experiment’ is een experiment dat eerst wat toelichting vergt, maar houdt u ondertussen in gedachten wat ik u vertelde over ‘materie’ en haar tot nu toe veronderstelde vaste vorm.Als je een pingpongballen-kanon op een muur zou richten met daartussen een plaat met daarin twee gleuven, dan zou op de muur het patroon ontstaan zoals u dat hier links ziet. Ook een golfspeler die je random ballen laat slaan die alleen doorgang door de gleuven tussenmuur vinden, resulteert in een patroon zoals zichtbaar op de achterwand. Het resultaat dat je boekt als je vaste materie door twee gleuven schiet, is twee parallelle strepen op de achterwand.

Doe je hetzelfde experiment met een golfbeweging, dus bijvoorbeeld met watergolven of met geluidsgolven, dan ontstaat een geheel ander patroon op de achterwand. Dus wanneer je een geluidsgolf op de tussenwand afstuurt en deze wordt gedwongen door de gleuven te gaan, dan blijkt dat achter de tussenwand twee golven zijn ontstaan die elkaar op bepaalde punten versterken en op andere punten uitdempen (zoals in plaatje rechtsboven uitgelegd). Hierdoor ontstaat een patroon op de achterwand dat totaal verschillend is ten opzichte van wat je krijgt als je vaste materie op de gleuven afschiet. Dat leverde immers twee grote strepen op de achterwand op. Onderstaand plaatje laat het beeld zien dat je krijgt wanneer je een golfbeweging op de wand met de twee gleuven afstuurt.

Nu komt de grote verrassing die wetenschappers ontdekten toen zij hetzelfde experiment met elektronen deden. De verwachting was dat vaste materie hetzelfde effect op zou leveren als de twee strepen op de achterwand bij de golfballetjes. Tot nu toe werd immers verondersteld dat materie iets ‘vasts’ is. Tot grote verbazing van iedereen bleken de vaste deeltjes – de elektronen – echter het patroon van het resultaat van een golfbeweging op de achterwand te vertonen. Een nog veel grotere verbazing ontstond toen men het experiment ging meten. Meten is immers weten. Hiertoe plaatste men sensoren in de gleuven, zodat men precies kon zien door welke gleuf een elektron ging. Zo kon men van alle afgeschoten elektronen meten door welke gleuf deze ging en of deze dus op de achterwand terecht moest zijn gekomen. Verbluffend was het resultaat, want doordat men ging meten ontstond ineens niet meer het interferentiepatroon op de achterwand (zoals bij golven), maar het patroon dat behoorde bij vaste materie.
Het experiment werd nog uitgebreid. Men deed het experiment 102 keer en deed elke resultaat in een grote verzegelde envelop met daarin twee kleinere enveloppen. De ene kleine envelop (binnen die grote verzegelde) bevatte het meetresultaat van de elektronen die door de gleuven passeerden. De andere kleine envelop het patroon op de achterwand. Bij het openen van de eerste en laatste envelop uit de reeks werden beide kleinere enveloppen geopend. Zowel het meetresultaat van de tussenwand als het patroon op de achterwand werd bekeken. In beide gevallen zag men het patroon op de achterwand dat overeenkomt met de twee parallelle lijnen die je verwacht bij vaste materie. De 100 resterende grote enveloppen werden in twee groepen van 50 verdeeld. De meetresultaten van de eerste 50 enveloppen werden uit de grote envelop gehaald en bekeken. Vervolgens werden de achterwand resultaten bekeken en telkens was het patroon van de twee parallelle lijnen zichtbaar. Bij de andere 50 enveloppen werd iets anders gedaan. De meetresultaten werden verbrand en dus niet bekeken. Vervolgens werden de achterwand resultaten uit de envelop gehaald. En wat denk u wat daarop zichtbaar was? Juist, het patroon dat hoort bij een golfbeweging.


U zult net zo verbaasd zijn als ik en waarschijnlijk denken: “Nee, dat kan nooit, daar moet een illusionist aan het werk zijn geweest.” Nee, we hebben het hier over een serieus wetenschappelijk experiment dat juist om die reden zo vaak uitgevoerd is. Mensen kunnen het bijna niet geloven. Het betekent namelijk dat het elektron pas een vaste vorm aanneemt op moment dat er naar gekeken wordt. Op het moment dat de meetresultaten (kijken naar) niet bekeken worden – ook al is het experiment eerder uitgevoerd – manifesteert het elektron zich in de niet vaste vorm van een trilling. Wauw! Dat is een revolutionaire ontdekking. Dus alles wat wij waarnemen wordt pas vast als we er naar kijken? “Maar hoe kan dat nou? We leven toch in een wereld waarin alles om ons heen vast is? Het is toch tastbaar? Ik zie het toch?
Laat u bovenstaande eerst maar eens bezinken. Het is natuurlijk een introductie op een vervolgverhaal waarin ik zal onderbouwen waarom alles wat u ziet en waarvan u denkt dat het de tastbare wereld of het zichtbare universum is, slechts een projectie is van de informatie die uw zender/ontvanger doorkrijgt. Het vormt zich letterlijk pas als uw hersenen het binnen krijgen vanuit het ‘informatieveld’ dat overal om ons heen is. De realiteit waarin u leeft is niets meer dan de materie die zich pas vormt op het moment dat er naar het elektron gekeken wordt. De menselijke geest is een zender/ontvanger die zich in een informatieveld bevindt en die de realiteit vanuit dat informatieveld projecteert. Dit informatieveld is dus van grote invloed op onze realiteit. Als dit informatieveld bijvoorbeeld gehackt of gefirewalled is – zoals ik zo vaak benoemd heb in de omschrijving van de ‘Saturnus-maan-matrix – kan onze perceptie en dus de realiteit die wij nu beleven gehackt of gefirewalled zijn. Komen wij weer in contact met ons origineel binnen de on-gehackte versie van het informatieveld (de bron), dan zijn we de scheppers van een oneindige mooie realiteit met oneindige mogelijkheden.
Hoewel mensen op basis van bovenstaande uitleg over de kwantumfysica en het ‘Double Slit Experiment’ misschien tot de conclusie zouden kunnen komen dat ik een deterministische levensvisie heb, waarbij alles slechts een projectie is en dat de mens slechts in staat is om die ontvangen “realiteit” als een soort hologram te projecteren, is dat een conclusie die niet correct is. De theoretici achter de documentaire reeks ‘The Holographic Universe‘ geven aan dat zelfs onze hersenen een holografische projectie zijn en dat wij slechts als ontvanger in een ‘Informatieveld’ zweven waarbinnen de holografische projectie als het ware door een ‘Onbeperkte Ik’ aangestuurd wordt. De mens hier op aarde of in de waargenomen projectie is dan als het ware gereduceerd tot‘het poppetje in het spel‘ dat vanuit een hogere realiteit binnen het ‘Informatieveld’ aangestuurd wordt. Dat er een informatieveld bestaat waaruit de realiteit geprojecteerd wordt als een soort holografische projectie is een conclusie die eigenlijk nauwelijks te vermijden valt, als je uitgaat van de kwantumfysica en de ontdekkingen van ‘The Double Slit Theory’. Materie zou dan pas een vaste vorm aannemen op het moment dat er naar gekeken wordt. Echter zijn er ook al wetenschappers die onderbouwen dat er een soort dragende golfbeweging zou kunnen bestaan die van invloed is op het wel of niet optreden van het interferentiepatroon (zie hier). Die theorie wordt als ‘zeer waarschijnlijk’ geacht, maar is nog niet uitgekristalliseerd. Als er dan een informatieveld zou bestaan waaruit onze “realiteit” geprojecteerd wordt en ons bestaan eigenlijk niets meer is dan een ontvanger in dat informatieveld, wie kan dan met stelligheid zeggen dat dit alleen een ontvanger is en niet tegelijk een zender? Kortom: waarom zou er geen interactie met dat informatieveld mogelijk zijn?
Kijken we naar het menselijk DNA, dan kunnen we na grondige analyse eigenlijk concluderen dat de menselijk genetische kaart als een soort informatiepakketje of een informatiedatabase opgeslagen is in ons DNA. Ray Kurzweil (filosoof, transhumanist en technische topman bij Google) zegt dan ook dat natuurwetenschap steeds meer informatica wordt. De nanotechnologie zorgt er dan ook voor dat mensen als Ray Kurzweil beweren dat we binnen afzienbare tijd de mens na kunnen bouwen. Als immers het menselijk DNA met nanotechnologie is na te bouwen, dan is zo in feite ook het gehele menselijke lichaam te reproduceren. Hoogstwaarschijnlijk is dat ook het doel van het Google X project. Gaan we even terug naar de deterministische levensvisie gebaseerd op de kwantumfysica, dan zou het op zich wel al een raar fenomeen zijn dat het hologram – de menselijke beleving binnen deze realiteit – in staat zou kunnen zijn om via nanotechnologie een nieuw hologram te bouwen. Ray Kurzweil beweert immers dat de mens in 2045 onsterfelijk is en dat we dan onze eigen avatars hebben. Welnu als we dan slechts en alleen een holografische projectie zouden zijn, hoe kan het dan dat‘het poppetje in het spel’ zijn eigen nieuwe ‘poppetje in het spel’ bouwt? Ergens klopt er dus iets niet in dat zuiver deterministisch denken.
Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er inderdaad een informatiestroom bestaat waarvan uit wij grote delen van onze realiteit geprojecteerd krijgen of ontvangen. Echter bezitten wij niet slechts en alleen de ontvangstfunctie. Nee, er is sprake van interactie. Althans er kan sprake zijn van interactie met onze ‘Onbeperkte Ik’ dat ik eerder ons ‘Origineel’ noemde. Daarin is het niet uitgesloten dat de tastbare realiteit zich pas vormt als we het waarnemen, maar we zijn niet alleen waarnemers. We zijn als het ware verbonden met het ‘Origineel’, maar het is niet alleen een download van informatie, er is wisselwerking. Ontvanger, maar ook zender. Daarnaast lijkt mij het bestaan van de vaste vorm die in stand gehouden wordt door een soort ‘grondgolf’ een reële optie. Een informatiestroom die deze realiteit solide houdt ook als we “niet waarnemen”. Anders zou het hologram immers zelf een nieuw hologram kunnen maken binnen de holografisch projectie wanneer Ray Kurzweil zijn avatar af heeft. Ik hoop dat u mij nog volgt.
Het bestaan van een ‘informatieveld’ of een soort broncode-veld zou je ook kunnen vergelijken met het internet. Als u uw computer of smartphone aanzet komt het beeld uit het informatieveld. U heeft echter wel interactie met dat informatieveld via het toetsenbord of andere sensoren die aan het apparaat hangen. Onze biocomputer genaamd ‘lichaam’ heeft ook interactie met een dergelijk informatieveld. Ik ben van mening dat er een origineel informatieveld bestaat dat de originele bron van alle realiteit is. Het veld waarin alle code als het ware aanwezig is of geschreven wordt en waarin ons ‘Origineel’ zich bevindt als een soort zender/ontvanger en tevens schepper. We zijn dus mede-scheppers of mede-schrijvers van de broncode. Iedereen die enigszins thuis is in de werking van een computer weet dat er verschillende softwarelagen nodig zijn om het beeld wat u waarneemt op uw scherm te krijgen. Op een Windows computer zit onder de Windows laag immers nog een Dos laag en daaronder bevindt zich weer de broncode die op basis van eentjes en nulletjes de processor aansturen. Welnu het is in mijn optiek dan ook zo dat het ‘Origineel’ van de mens zich in de scheppende laag bevindt en dat de zender ontvanger van de biocomputer genaamd ‘lichaam’ gefirewalled is door een partij die op een andere programmalaag wat aanpassingen heeft gedaan. De informatiestroom is als het ware gehackt. Laten we zeggen dat ergens in een ‘hogere dimensie’ – of eigenlijk moet je het een lagere dimensie noemen, omdat het verder van de bron afstaat – op het programmaniveau dat als het ware op Windows-niveau onze waarneming beïnvloedt, onze waarneming gehackt is. We hebben als het ware een firewallfunctie of anders gezegd: het contact met ons ‘Origineel’ die de volledige broncode aan ons door wil geven, is gehackt. We kunnen wél interactie met die broncode afkomstig van ons ‘Origineel’ hebben, als we die firewall of die hack zouden kunnen doorbreken.
Ik heb dit vaak de Saturnus-maan-matrix of ook wel de Satan-matrix genoemd (ziehier). Nu zullen mensen met een geloofsovertuiging wellicht zeggen: “Ja, en daarom heb je nu Jezus of Allah nodig zodat je in de hemel komt.” Nou goed, dan heeft die lezer niet de moeite genomen om echt serieus denkwerk te verrichten op basis van wat ik geschreven heb. Wat wel een conclusie is die we zouden kunnen trekken op basis van de door mij gestelde ‘hogere laag’ of diepere laag van programmering, zijnde het informatieveld of liever gezegd het veld waarin de broncode geschreven wordt, is dat wij (ons ‘Origineel’) in staat moeten zijn om de gehackte Windows-laag te herschrijven. Die Windows laag functioneert immers uiteindelijk afhankelijk van de broncode. Kortom als we op ‘Dos niveau’ aanpassingen doen of op bit- en byteniveau er voor zorgen dat die firewall niet meer functioneert, dan hebben de bouwers van die hack een probleem. Dan verdwijnt de machtsbasis die gebaseerd is op die hack of firewall op Windows-niveau. Kortom de machtsbasis die ons binnen dit driedimensionaal-vijfzintuiglijk bewustzijn beperkt wordt dan volledig onderuitgehaald. In beeldspraak: Stelt u zich voor dat Ray Kurzweil met Google een Avatar wereld heeft gebouwd en die Avatars alleen afgestemd laat zijn op de softwarecode die zij willen. Ze hebben als het ware een firewall in de Avatar ingebouwd. Als er nu iemand komt die die firewallfunctie weet te doorbreken of te herprogrammeren (hacken zo u wilt), dan kan die Avatar ook andere informatie uit dat wireless internet ontvangen. Daarmee vervalt de machtsbasis van Google over die Avatars.
Ik denk dat de mensheid vanuit de laag van de ‘broncode’ bezig is de realiteit te herprogrammeren. Anders gezegd: ik denk dat ons ‘Origineel’ bezig is de Saturnus-maan-matrix te doorbreken. Hoe doen we dit? Ons ‘Origineel’ accepteert het niet langer dat wij gefirewalled zijn, waardoor we slechts binnenkrijgen wat de bouwers van die Windows-firewall willen dat wij binnenkrijgen. We zijn als het ware bezig de firewall vanuit de broncode te herschrijven. Of liever gezegd: we zijn nieuwe broncode aan het schrijven waarop die Windows-firewall code niet meer functioneert. Wat ik zeg impliceert wel dat de bouwers van de matrix niet in staat zijn om op broncode niveau te programmeren. En dat is precies de essentie. De mens is van origine scheppend en staat dus wel in contact met de bron. De Archontische hybride bewakers van deze derde dimensie staan slechts in contact met hun bouwers, die slechts 1 programmeerlaag hoger zitten. Uitgaande van meerdere code lagen zitten de Archonten – de bouwers van de matrix – als het ware op Dos niveau. De mens staat echter in contact met de broncode. Daarom hebben zij ons nodig, omdat zij onze broncode-programmeerkwaliteiten hopen te kunnen aanwenden in hun eigen voordeel. Zo hopen ze voldoende zielen te kunnen winnen die hun toegang geven tot de broncode, zodat zij onze firewallfunctie op de Windows laag – in onze driedimensionale waarneming – kunnen verstevigen. Zij willen hun machtsbasis vasthouden, omdat ze in de illusie leven dat deze van waarde is. De mens weet echter dat zij thuis hoort bij de bron, bij haar ‘Origineel’. Dat beseffen is de grootste ontwaking voor de mens. Weet uw ‘Origineel’. U bent scheppend en staat in contact met de broncode.

 

the Unified Field Theory by Nassim Haramein

Posted on October 11, 2015 at 8:01 AM Comments comments ()
 

 Haramein’s research into a variety of fields including theoretical physics, cosmology, quantum mechanics, biology, chemistry and ancient civilizations has led to a coherent understanding of the fundamental structure of the Universe, an in-depth change in our current perception of physics and consciousness and creates an exciting unified tapestry of space-time which may prove to be one of the most important scientific, philosophical and technological discoveries of our time.
 
Since Nassim Haramein’s paper on the Schwartzschild Proton was published in the American Institute of physics magazine, different physics theories were entering mainstream science.
This marks the end of Quantum Physics and Classical Physics as it used to be represented.
We’re now entering a new realm of physics that contains it all with the unified Field Theory
At the same moment it was found out that the galaxy had huge bubbles of gas above and under it. They thought the galaxy was flat and modern physics absolutely can’t explain this.
But Nassim can with his unified field theory.

 

EPI-GENETICS and inhereting traumas

Posted on October 11, 2015 at 7:51 AM Comments comments ()
One of the biggest controversies in twentieth-century biology was about the inheritance of acquired characteristics, the ability of animals and plants to inherit adaptations acquired by their ancestors. For example, if a dog was terrified of butchers because he had been mistreated by one, his offspring would tend to inherit his fear. 

Charles Darwin wrote a letter to Nature describing just such a case. The opposing view, promoted by the science of genetics, asserted that organisms could not inherit features their ancestors had acquired; they only passed on genes that they themselves had inherited.
In Darwin's day, most people assumed that acquired characteristics could indeed be inherited. Jean-Baptiste Lamarck took this for granted in his theory of evolution published more than 50 years before Darwin's, and the inheritance of acquired characters is often referred to as "Lamarckian inheritance." Darwin shared Lamarck's assumption and cited many examples to support it in his book The Variation of Animals and Plants Under Domestication (1875).

Lamarck emphasized the role of behaviour in evolution. Animals developed new habits in response to needs, which led to the use or disuse of organs, which were accordingly either strengthened or weakened. Over generations, these changes became increasingly hereditary. Lamarck's most famous example was the giraffe. He thought giraffes' long necks were acquired through the habit of stretching up to eat the leaves of trees. In this respect too, Darwin agreed with Lamarck. For example ostriches, he suggested, may have lost the power of flight through disuse and gained stronger legs through increased use over successive generations.

The problem was that no one knew how acquired characteristics could be inherited. Darwin tried to explain it with his hypothesis of "pangenesis". He proposed that all the units of the body threw off tiny "gemmules" of "formative matter", which were dispersed throughout the body and aggregated in the buds of plants and in the germ cells of animals, through which they were transmitted to the offspring. This "Provisional Hypothesis of Pangenesis" appeared in the penultimate chapter of The Variation of Animals and Plants Under Domestication. Several modern theories of epigenetics are similar, but instead of gemmules they propose protein or RNA molecules.

Pangenesis was rejected by Mendelian genetics, the theory that dominated twentieth century biology in the West. Heredity was genetic, not Lamarckian or Darwinian. The neo-Darwinian theory of evolution differed from the Darwinian theory by rejecting the inheritance of acquired characteristics. Neo-Darwinism became the ruling orthodoxy in the West from the 1930s onwards. Lamarckian inheritance was treated as heresy.
Meanwhile, in the Soviet Union the inheritance of acquired characteristics was the orthodox doctrine from the 1930s to the 1960s. Under the leadership of Trofim D. Lysenko, much Soviet research on inheritance supported the inheritance of acquired characters. Stalin favoured Lysenko, and geneticists were persecuted. This Stalinist approach increased the opposition to the inheritance of acquired characteristics in the West. The nature of inheritance became intensely politicized. Ideology, rather than scientific evidence, dominated the dispute.

The Western taboo against the inheritance of acquired characteristics began to dissolve around the turn of the millennium. There is a rapidly growing body of evidence that acquired characters can indeed be inherited. This kind of inheritance is now called "epigenetic inheritance." In this context, the word epigenetic signifies "over and above genetic." Some kinds of epigenetic inheritance depend on chemical attachments to genes, particularly of methyl groups. Genes can be "switched off" by the methylation of the DNA itself or of the proteins that bind to it.

This is a fast-growing field of research, and there are now many examples of epigenetic inheritance in plants and animals. For example, in a recent study with mice, the fears of the fathers were passed on to their children and grandchildren. Male mice were made averse to the smell of a synthetic chemical, acetophenone, by being given mild electric shocks when they smelled it. For at least two generations, their offspring reacted with fear to this smell, even though they had never been exposed to it before.

In the mid-twentieth century, Lysenko and other Soviet biologists were demonized in the West for affirming an inheritance of acquired characteristics in animals and plants. Western biologists assumed that this Soviet research must be fraudulent. But in the light of epigenetics, can we be sure that almost all the papers on inheritance published in the USSR were wrong? Were all Soviet scientists totally brainwashed? Or were some of them sincerely reporting what they found? Among the many thousands of papers in Soviet biology journals, there may be seams of gold. No doubt these journals are still available in scientific libraries. If Russian-speaking biologists reviewed this literature they might unearth great treasures.

Understanding Theta Brainwaves

Posted on October 11, 2015 at 7:41 AM Comments comments ()
THETA BRAIN WAVES

Understanding Brainwaves to Expand our Consciousness

The human brain is a complex entity constantly at work, sending electrical signals, communicating, building new neural connections and so on. This electrical activity generated by the brain, also known as brainwaves, reflect our state of mind. Reality is not based on outside influences but is an internal process based on our thoughts, perception and emotions. If we deepen our understanding of these brainwave frequencies, we can control our reality.
There are five different kinds of brainwaves – Beta, Alpha, Theta, Delta and Gamma

Humans have 5 different types of brainwave that take us to different levels of consciouness . Each occue at a specific frequency or pattern
It is completely a natural biological occurrence in every human being to experience these different states at various times in a day, and generally one state is dominant.
Did you know that each brainwave has its own set of characteristics representing a unique state of consciousness? Each brainwave state occur in a specific frequency range measured in cycles per second (Hz).
Each type of brainwave played a critical role in our mental development during our childhood. And today, they play an important role in maintaining our health and vitality as adults. Lets take a look at the different brain wave states and the associated benefits and experiences -

Beta (12 to 30 Hz)

Beta are the brainwaves of our normal waking consciousness. It is associated with a heightened state of alertness, logical thinking, problem-solving ability, concentration, when the mind is actively engaged in mental activities. Like a person in active conversation, playing sports or making a presentation would be in a Beta state. But higher Beta levels also result into stress, anxiety and restlessness.
Most people spend their waking lives in a beta state, no wonder many people experience high stress levels in today’s world. At the same time Beta is required for effective functioning in daily life.

Brainwave frequency chart showing the different frequencies and its state of mind

Alpha – (8 to 12 Hz)

Alpha brainwaves are slower in frequency as compared to Beta, which translates to a highly relaxed state of awareness. It is a normal brainwave pattern in people who are naturally relaxed and creative. Like you are daydreaming, or even when one close their eyes and meditate, this frequency enhances your imagination, memory, concentration, creativity, reduces stress so you can focus on learning and performance.
Meditation results in increase in alpha waves, therefore many meditation and energy healing techniques utilize an alpha brain wave for relaxation and healing. Even the use of Cannabis has been linked to an increase in alpha waves in the brain. Children tend to have much higher levels of alpha brainwaves than adults.

Alpha brainwaves are considered the healthiest brainwave range and 10 Hz has widely been accepted as the “safest” brainwave frequency to train.


Theta – (4 to 7 Hz)

Theta brainwave occur during deep relaxation and meditation, light sleep or lucid dreaming including the REM dream state. It is the realm of your subconsciousness, where the mind is capable of profound insight, advanced intuition, healing, and oneness – in Theta state our minds can connect to the universe and manifest life-enhacing changes.
You can also experience vivid visualizations, great inspiration and profound creativity. The lower the brain frequency the faster the learning. Meditation or yoga is credited as being so relaxing because they induce the mind in a trance like state where it starts generating theta waves. People tend to have paranormal, psychic experiences when their brain is full of theta brainwaves.
Most children and teenagers have dominant theta brainwave patterns.


Delta – (0.5 to 4 Hz)

Delta waves are the slowest in frequency but are the highest in amplitude. Observed in deep, dreamless sleep, this frequency is the gateway to the universal mind and the collective unconscious, where information received is otherwise unavailable at the conscious level.
Delta brainwave states have long been associated with healing, because deep sleep is necessary for regeneration and for your body’s self-healing mechanisms! Delta waves in meditation are said to help experienced practitioners access the unconscious mind. It is a dominant brainwave of infants (birth to 24 months) and even adults in deep sleep.

Gamma (25 to 100 Hz)

The Gamma brainwave is the fastest frequency at which the brain functions, where an individual can experience bursts of insight or high-level information processing. Experiments on Tibetan Buddhist monks have shown a correlation between transcendental mental states and gamma waves. When the monks were asked to generate feelings of compassion, their brain activity went into gamma frequency in a rhythmic, coherent manner. It is the state of being ‘in the Zone,’ the feeling that you can do anything.

Altering Brainwave states

All of us experience these brainwave frequencies at different times every day, which take us to different levels of consciousness. Like when you are awake you are in a different brainwave state as compared to when you are sleeping. You can alter your brainwave pattern in order to reach a desired level of consciousness. For example if you can’t get sleep at night when you feel stressed, you can synchronize your brainwave into the frequency that corresponds to sleep using sound.
This technique of synchronizing your brainwave frequencies to an external audio stimuli is known asBrainwave Entrainment. As this process is continued for sometime, the brainwave is tuned to the frequency of external sound and thus achieve the particular frequency level of that sound (alpha, theta or delta).
But you don’t need external stimulus if you can meditate. During meditation you reach a calm and relaxed state, this is the alpha state of consciousness. As the meditation deepens you find yourself being more calm and focused and the brainwave level reaches to theta (and finally to delta) state.

Binaural Beats are a brain wave entrainment audio stimulus that alter your state of consciousness

Ways of Brainwave Entrainment

Binaural Beats

How can a sound with frequency lower than 20 Hz range be audible to the human ear? The answer lies in a specialized sound known as Binaural beats. What it did was simple – playing two different frequencies in each ear, the brain detects the difference between the two frequencies and tunes into the third ‘binaural beat.’
So if you play 400Hz into the right ear, and 410Hz into your left ear (using stereo headphones) your brain produces a third binaural beat pulsing at 10 Hz, which is the difference between the two tones. 10 Hz is also equal to the alpha frequency, which brings about light relaxation, meditation, and creative thinking.
Binaural Beats shall provide you some excellent results often instantly which will help you in many ways. Binaural Beats (Use headphones while listening)


Theta is associated with extreme relaxation, sleep or drowsiness. Generally, one feels a sense of peace and calm when the brain kicks into theta gear.

Isochronic tones

Isochronic tones are switched on and off via predictable patterns, creating a pulse effect that is extremely effective when used for therapeutic reasons
Isochronic are even more intense than binaural beats and considered more effective. An isochronic tone is a single tone that turns on and off in a particular pattern. Each of the tones are distinct and are evenly spaced to be able to create a lasting impression on the brain.
 
Basically our brains have to do much less work to get the same effects as binaural beats – which allows us to feel more relaxed, get in a more powerful and peaceful meditative state and visualize better. It is recommended to use headphones. Many people who do not respond well to binaural beats often respond very well to isochronic tones.
However, for a permanent life-changing spiritual focus, you need to use traditional meditation methods as your primary tools to access higher dimensions. As you know meditation can also make structural changes to the brain in powerful and positive ways and even the people around you!

Sources:
Fractal enlightenment

Articulo en revista Marina Alta

Posted on November 6, 2014 at 3:44 AM Comments comments ()
ThetaHealing® : ¿El camino más rápido para una vida mejor?
 
Por mi experiencia, el Theta healing ha sido desde siempre una de las maneras más rápidas de cambiar hacia lo bueno de la vida.
 
La creadora es ViannaStibal, de los Estados Unidos.
Una mujer que sufría un cáncer de huesos y que se ha sanado a sí misma.
Después del éxito experimentado al sanar a mucha gente con esta técnica, ha decidido compartirla con todo el mundo.
 
En resumen Theta Healing trabaja con la onda cerebral Theta que te da acceso a un campo de energía e información, que es la Fuente de donde viene toda la energía.
La periodista científica, Lynne Mc Taggart ha recolectado diversos estudios científicos que prueban la existencia de este campo.
 
ThetaHealing® es un camino para cambiarte la vida encontrando a tu saboteador interior.
Conectando con las creencias inconscientes que te hacen crear cada vez las mismas situaciones en tu vida.
Cambiando estas  creencias y programas tu vida cambiará.
Atraerás otras circunstancias y otras personas a tu vida.
 
Eso suena muy simple. ¿Cómo es posible que sea tan simple?
Es lo que me pregunté al principio, hasta que aprendí por experiencia que de verdad puede ser así de simple.
La condición es que se trabaje en los 4 niveles  para cambiar las creencias inconcientes.
Theta Healing trabaja en el nivel personal, genético, histórico y del alma.
 
Estudios científicos han demostrado que incluso traumas de tu tatarabuela se pueden aún manifestar en el campo morfogenético de tu ADN.
Imagínate el impacto de todo esto!
Es posible que estés sufriendo constantamente de sentimientos de soledad que no sean tuyos sino que sean de tus ancestros.
Puede darse el caso que visites psicólogos durante años y no puedas quitarte este sentimiento.
Hasta que descubres verdaderamente de dónde viene.
 
Analizar programas y creencias es el primer paso del Theta healing.
Cambiarlas es el Segundo.
Theta healing se sirve de técnicas de Kinesiología para testear tus creencias inconcientes.
 
¿Porqué algunas personas siempre encuentran parejas que abusan físicamente de ellas?
Puede ser que a un nivel inconciente estén pensando o tienen la creencia que no merecen ser tratadas con respeto o que las mujeres no tienen derecho a defenderse.
 
¿Porqué hay gente que tiene toda la suerte del mundo con abundancia y riqueza y otros siempre estan sufriendo escasez y carencia?
Puede ser que sus creencias inconcientes sean que cuando se conviertan en ricos van a ser personas insociables y egoístas .Y no lo quieren.
En consecuencia se están bloqueando a la abundancia y a la riqueza porque se sienten incómodas siendo ricas. (Sin darse cuenta).
 
¿Porqué algunas personas tienen un miedo tremendo a conducir o a subir a un avión?
La mayoría de las veces hay un miedo más profundo abajo del miedo experimentado.
Theta healing busca el miedo más profundo para cambiar su programación  a un nivel profundo para que los miedos mas superficiales desaparezcan automáticamente.
 
Puedes compararlo con un ordenador en el que quieres quitar unos programas que cogen mucho espacio y que ya no te sirven.
Puedes quitar estos programas y sustituirlos por otros nuevos. O sea puedes reiniciarlo todo, no hay limites.
 
Con Thetahealing aprendes por experiencia, divertiéndote, y entiendes más sobre ti [email protected] y tu parte de sombra.
No hay juicio porque cuando estás en la onda del cerebro Theta experimentas  un amor incondicional. Practicándolo vas a descubrir que cada uno tiene su parte de sombra que está escondida profundamente ésta hace que las personas se juzguen  a sí mismas en vez de liberarse de este peso que no los deja sentirse lo suficientemente bien.
Y del peso de los antiguos traumas que pueden estar influyendo.
 
Despues de 10 años de experiencia con Thetahealing sabes que todo el mundo tiene los programas básicos iguales  y que en la mayoría de casos no ayudan a vivir fluidamente la vida (aparte de los buenos programas).
Todo el mundo tiene su proprio sabotador, esto no es el problema.
Lo que cuenta es descubrir qué es lo que está  escondido dentro de ti para cambiarlo en algo positivo y que te cambiará la vida para siempre.
 
Si piensas: “ Qué bien pero yo no puedo aprender eso” Te puedes quedar realmente [email protected]
Todo el mundo puede aprtenderlo. Es posible que unas personas tengan algunas ventajas al principio pero luego te sorprenderás qué rápido se puede desarrollar esta técnica.
Incluso personas que no tienen niguna experiencia con formas alternativas de sanación son capaces de aprender ésta técnica.
 
Si te interesa saber más sobre Thetahealing hay una charla gratuita el viernes 24 de Octubre a las 20hs en:
 
Centro  de Naturapatía Espiral
C/Comte, 33
Pedreguer
Alicante
636374410
 
A theta healing course for the basic level will be tought at November 14, 15 and 16.
 

Erika van Swieten

Bewezen feit: Je onderbewustzijn bepaalt je leven

Posted on October 22, 2014 at 5:53 AM Comments comments ()

Dr. Bruce Lipton, voormalig professor geneeskunde aan de Stanford-universiteit, stelt op basis van epigenetisch onderzoek dat onze genen gecontroleerd en gemanipuleerd worden door de manier waarop onze geest waarneemt en de omgeving interpreteert.

Wetenschappers hebben ten onrechte aangenomen dat de genen onze kenmerken bepalen en ons vormen tot wie we zijn. De bevindingen van Lipton en zijn collega’s stellen ons in staat de manier waarop we dingen interpreteren te veranderen.


Als we gebeurtenissen op een positieve manier interpreteren, gaan we gezonder leven en verhogen we onze levenskwaliteit. Dat staat los van onze genen.
Een nieuwe houding, positief of negatief, stuurt nieuwe berichten naar de lichaamscellen zodat ze als het ware opnieuw worden geprogrammeerd. Daardoor kan zelfs de celstructuur veranderen waardoor zieke cellen veranderen in gezonde cellen.
Deze nieuwe benadering maakt korte metten met de op Newton gebaseerde traditionele wetenschap, die stelt dat het lichaam slechts een biologisch apparaat is. 

Lipton legt uit dat er als het ware twee afzonderlijke ‘geesten’ zijn die het lichaam besturen. Ten eerste is er de ‘bewuste geest’, waarmee je vrij kunt denken en nieuwe ideeën kunt creëren.
Ten tweede is er de ‘onbewuste geest’, een soort supercomputer bestaande uit een database vol met programmeringen. De meeste programmeringen worden voor de leeftijd van 6 jaar in deze database opgeslagen, zoals ook blijkt uit het boek deTransactionele Analyse.
Studies uit jaren zeventig tonen aan dat onze hersenen zich al voorbereiden op een besluit, nog voordat we het überhaupt hebben genomen. Wanneer we ‘denken’ iets bewust te doen, heeft het onderbewustzijn, dat voor het grootste gedeelte op de automatische piloot staat, het besluit in feite al genomen.
Lipton toont aan dat het onderbewustzijn ongeveer 40 miljoen bits aan data per seconde verwerkt, terwijl het bewustzijn slechts 40 bits per seconde verwerkt. Het onderbewustzijn is daarmee veel krachtiger dan het bewustzijn.
Wetenschappers laten zien dat de meeste beslissingen die we nemen, afhankelijk zijn van de onbewuste hersenactiviteit, die buiten het waarnemingsvermogen ligt. Ons leven weerspiegelt onze onbewuste programmering. Het onderbewustzijn creëert een eigen realiteit aan de hand van de programmeringen, aldus Lipton.
De meeste negatieve programmeringen hebben te maken met angst, bijvoorbeeld hoe anderen over ons denken, of er wel van ons gehouden wordt, of we wel gerespecteerd worden, enzovoorts.

De vraag is vervolgens hoe deze programmeringen doorbroken kunnen worden. Lipton concludeert dat alleen maar positief denken niet genoeg is om de vicieuze cirkel te doorbreken. Hij adviseert meditatie, hypnotherapie of andere herprogrammeringstechnieken

Rss_feed